Ntfy -> ntfy

main
Philipp Heckel 1 year ago
parent 094d5c14df
commit 5d0f6f7c09

@ -186,7 +186,7 @@
<string name="settings_advanced_export_logs_entry_copy_scrubbed">Копиране в междинната памет (цензурирано)</string>
<string name="main_banner_json_stream_text">От юни 2022 г. за връзка със сървърите на ntfy ще се използва WebSockets. Не забравяйте да настроите собствения сървър да го поддържа. За да проверите дали поддръжката на WebSocket работи, разрешете я в Настройки, в раздел Протокол за връзка.</string>
<string name="settings_advanced_connection_protocol_summary_jsonhttp">За свързване със сървъра се използва поток от JSON през HTTP. Методът е остарял и ще бъде премахнат през месец юни 2022 год.</string>
<string name="detail_test_message">Това е пробно известие от приложението Ntfy за Android. То е с приоритет %1$d. Ако изпратите друго, то може да изглежда по различен начин.</string>
<string name="detail_test_message">Това е пробно известие от приложението ntfy за Android. То е с приоритет %1$d. Ако изпратите друго, то може да изглежда по различен начин.</string>
<string name="detail_test_title">Проба: Ако желаете можете да сложите заглавие</string>
<string name="detail_test_message_error_unauthorized_user">Грешка при изпращане: Потребителят „%1$s“ няма достъп.</string>
<string name="settings_notifications_min_priority_summary_x_or_higher">Показват се известията с приоритет %1$d (%2$s) или по-висок</string>

@ -205,7 +205,7 @@
<string name="settings_advanced_connection_protocol_entry_jsonhttp">JSON-strøm over HTTP</string>
<string name="settings_advanced_connection_protocol_entry_ws">Vev-sockets</string>
<string name="user_dialog_description_add">Du kan legge til en bruker her som du kan tilknytte et gitt emne senere.</string>
<string name="settings_about_version_format">Ntfy %1$s (%2$s)</string>
<string name="settings_about_version_format">ntfy %1$s (%2$s)</string>
<string name="user_dialog_password_hint_edit">Passord (uendret hvis tomt)</string>
<string name="user_dialog_button_add">Legg til bruker</string>
<string name="user_dialog_button_cancel">Avbryt</string>

@ -47,7 +47,7 @@
<string name="add_dialog_login_error_not_authorized">登录失败。用户 %1$s 无权访问。</string>
<string name="add_dialog_login_new_user">新用户</string>
<string name="detail_no_notifications_text">目前还没有关于此主题的通知。</string>
<string name="main_banner_json_stream_text">请在“链接协议”中选择 WebSockets 以保证在 2022 年 6 月之后仍能收到来自自建 Ntfy 服务器的推送。</string>
<string name="main_banner_json_stream_text">请在“链接协议”中选择 WebSockets 以保证在 2022 年 6 月之后仍能收到来自自建 ntfy 服务器的推送。</string>
<string name="main_banner_json_stream_button_remind_later">稍后再问</string>
<string name="main_banner_json_stream_button_dismiss">暂时不管</string>
<string name="main_banner_json_stream_button_learn_more">详情</string>
@ -56,7 +56,7 @@
<string name="add_dialog_topic_name_hint">主题名称比如phils_alerts</string>
<string name="detail_how_to_link">详细的说明请见 ntfy.sh 和帮助文档。</string>
<string name="detail_clear_dialog_message">您确认要删除这个主题下的所有通知吗?</string>
<string name="detail_test_message">这是 Ntfy 安卓应用发来的测试通知。此通知优先级为 %1$d。如果再发送一条通知通知的样式可能有变化。</string>
<string name="detail_test_message">这是 ntfy 安卓应用发来的测试通知。此通知优先级为 %1$d。如果再发送一条通知通知的样式可能有变化。</string>
<string name="detail_test_message_error_unauthorized_user">无法发送消息:用户 %1$s 无权发布。</string>
<string name="detail_item_menu_download">下载文件</string>
<string name="detail_item_menu_save_file">保存文件</string>

@ -1,6 +1,6 @@
Изпращайте известия към телефона си от всеки скрипт на Bash или PowerShell, или от вашето приложение чрез заявки по PUT/POST, напр. с curl или Invoke-WebRequest.
Ntfy е клиент за Android за https://ntfy.sh, безплатна услуга с отворен код за абониране и публикуване на основата на HTTP. Абонирайте се за дадена тема в приложението, а после публикувайте съобщения чрез семпъл ППИ на HTTP.
ntfy е клиент за Android за https://ntfy.sh, безплатна услуга с отворен код за абониране и публикуване на основата на HTTP. Абонирайте се за дадена тема в приложението, а после публикувайте съобщения чрез семпъл ППИ на HTTP.
Употреба:
* Получавайте известия, когато някакъв дълъг процес завърши

@ -1 +1 @@
Ntfy - PUT/POST към телефон
ntfy - PUT/POST към телефон

@ -1,6 +1,6 @@
Send notifications to your phone from any Bash or PowerShell script, or from your own app using PUT/POST requests, e.g. via curl on Linux or Invoke-WebRequest.
Ntfy is an Android client for https://ntfy.sh, a free and open source HTTP-based pub-sub service. You can subscribe to topics in this app, and then publish messages via a simple HTTP API.
ntfy is an Android client for https://ntfy.sh, a free and open source HTTP-based pub-sub service. You can subscribe to topics in this app, and then publish messages via a simple HTTP API.
Uses:
* Notify yourself when a long-running process is done

@ -1 +1 @@
Ntfy - PUT/POST to your phone
ntfy - PUT/POST to your phone

@ -1,6 +1,6 @@
Envíe notificaciones a su teléfono desde cualquier script de Bash o PowerShell, o desde tu propia aplicación utilizando peticiones PUT/POST, por ejemplo, mediante curl en Linux o Invoke-WebRequest.
Ntfy es un cliente Android para https://ntfy.sh, un servicio pub-sub basado en HTTP, gratuito y de código abierto. Puede suscribirse a tópicos en esta aplicación, y luego publicar mensajes a través de una simple API HTTP.
ntfy es un cliente Android para https://ntfy.sh, un servicio pub-sub basado en HTTP, gratuito y de código abierto. Puede suscribirse a tópicos en esta aplicación, y luego publicar mensajes a través de una simple API HTTP.
Usos:
* Notificarse a sí mismo cuando un proceso de larga duración ha terminado

@ -1 +1 @@
Ntfy - PUT/POST a su teléfono
ntfy - PUT/POST a su teléfono

@ -1,6 +1,6 @@
スマホに通知を送信します。BashやPowerShellスクリプト、あなたの独自アプリから、例えばLinuxのcurlやInvoke-WebRequestを介したPUT/POSTリクエストで送信させることができます。
Ntfyは無料でオープンソースなHTTPベースのpub-subサービス ( https://ntfy.sh ) のアンドロイドクライアントです。アプリでトピックを購読して、シンプルなHTTP APIでメッセージを送信する事ができます。
ntfyは無料でオープンソースなHTTPベースのpub-subサービス ( https://ntfy.sh ) のアンドロイドクライアントです。アプリでトピックを購読して、シンプルなHTTP APIでメッセージを送信する事ができます。
用途:
* 長時間処理のプロセス完了時に自分に通知

@ -1 +1 @@
Ntfy - スマホにPUT/POST通知しよう
ntfy - スマホにPUT/POST通知しよう

@ -1,6 +1,6 @@
Send merknader til din mobilenhet fra Bash eller PowerShell-skript, eller fra ditt eget program som bruker PUT/POST-forespørsler, f.eks. via cURL på Linux|GNU, eller Invoke-WebRequest.
Ntfy er en Android-klient for https://ntfy.sh, en gratis og åpen HTTP-basert pub-sub-tjeneste. Du kan abonnere på emner i dette programmet, og kan så publisere meldinger ved et enkelt HTTP-API.
ntfy er en Android-klient for https://ntfy.sh, en gratis og åpen HTTP-basert pub-sub-tjeneste. Du kan abonnere på emner i dette programmet, og kan så publisere meldinger ved et enkelt HTTP-API.
Bruk:
* Gi deg selv en merknad når en tidkrevende prosess er ferdig

@ -1 +1 @@
Ntfy — PUT/POST til din mobil
ntfy — PUT/POST til din mobil

@ -1,6 +1,6 @@
Отправляйте уведомления на ваш телефон из любого Bash или PowerShell скрипта, или же собственного приложения с использованием PUT/POST запросов, например, через curl на Linux или Invoke-WebRequest.
Ntfy является Android клиентом для https;//ntfy.sh, бесплатной основанной на HTTP издатель-подписчик (pub-sub) службе с открытым исходным кодом.
ntfy является Android клиентом для https;//ntfy.sh, бесплатной основанной на HTTP издатель-подписчик (pub-sub) службе с открытым исходным кодом.
Возможные применения:
* Уведомите себя при завершении длительного процесса

@ -1 +1 @@
Ntfy - PUT/POST на ваш телефон
ntfy - PUT/POST на ваш телефон

@ -1,6 +1,6 @@
Herhangi bir Bash veya PowerShell betiğinden veya kendi uygulamanızdan PUT/POST isteklerini kullanarak telefonunuza bildirimler gönderin, örn. Linux curl ile veya Invoke-WebRequest aracılığıyla.
Ntfy, özgür ve açık kaynaklı HTTP tabanlı bir yayın-abone hizmeti olan https://ntfy.sh için bir Android istemcisidir. Bu uygulamadaki konulara abone olabilir ve ardından basit bir HTTP API aracılığıyla mesajlar yayınlayabilirsiniz.
ntfy, özgür ve açık kaynaklı HTTP tabanlı bir yayın-abone hizmeti olan https://ntfy.sh için bir Android istemcisidir. Bu uygulamadaki konulara abone olabilir ve ardından basit bir HTTP API aracılığıyla mesajlar yayınlayabilirsiniz.
Kullanım Alanları:
* Uzun süren bir işlem bittiğinde kendinize haber verin

@ -1 +1 @@
Ntfy - Telefonunuza PUT/POST
ntfy - Telefonunuza PUT/POST

@ -1,2 +1,2 @@
rootProject.name='Ntfy'
rootProject.name='ntfy'
include ':app'

Loading…
Cancel
Save